ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely Baráth Georgina ev. (Nyilvántartási szám: ….; Adószám: 68075149-1-41; bankszámlaszám: 11773384-00932662-00000000,) mint a thegeorganicmethod.com, georganicmethod.com és georginabarath.com internetes címeken elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője és egyben szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) másrészről a honlapra látogató vagy ott valamely szolgáltatást megrendelő természetes és jogi személy, mint a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát Ügyfél megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen általános szerződési feltételek a Honlapon elektronikusan rögzített megrendelés jóváhagyásával lépnek hatályba; az ilyen megrendeléssel Ügyfél egyben kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), melyek közte és a szolgáltató között létrejött szerződés részét képezik. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et, melynek mindenkori szabályaihoz Ügyfél a Honlapon tudja megismerni. Amennyiben Ügyfél A Szolgáltató által módosított ÁSZF-fel nem ért egyet és azok módosított tartalmát nem fogadja el, a szerződéstől elállhat.

1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

2. A szolgáltatási szerződés létrejötte

2.1. A honlapon bemutatott szolgáltatásokra (pl. online edzés és személyi edzés) az Ügyfél az Alapozó csomagra vagy Skype csomagra kattintással előfizethet, ezzel Szolgáltató és az Ügyfél között szerződés jön létre. A szolgáltatás igénybevételére Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését követően válik jogosulttá. A megkötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

2.2. A szolgáltatás díjának bankkártyával vagy utalással történő kifizetése esetén a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének feltétele, hogy a szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján jóváírásra kerüljön.

3. A szolgáltatási díj megfizetése

3.1. A termék vételárát bankkártyás fizetéssel, paypal alkalmazással és banki átutalással lehet megfizetni. Az utalási információkat és szolgáltatás díját az internetes megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmazza. Amennyiben a szolgáltatás díja a megrendelést követő 3. (harmadik) banki értéknapig nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, a Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

3.2. A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a szolgáltatások honlapon feltüntetett díját megváltoztassa. Amennyiben a Szolgáltató az internetes megrendelést követően, a kérdőív értékelése után úgy ítéli meg, hogy nem tud eleget tenni a megrendelésének, úgy ebben az esetben erről az Ügyfelet haladéktalanul írásban (e-mailben) tájékoztatja.
Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

3.3. Szolgáltató a weboldalon található tartalmak tekintetében szakszerűségre törekszik, ugyanakkor a tartalmak helytállóságáért, a helytállóság hiányából fakadó károkért felelősségét kizárja. Amennyiben a weboldal használata során nem helytálló, vagy valótlan információt talál, kérjük, hogy azt a szolgátlató központi email címén jelentse be.
Szolgáltató kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a honlapon feltüntetett esetlegesen hibás adatokért – ideértve a tévesen feltüntetett szolgáltatási díjat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Ügyfelet a Szolgáltató értesíti. Az Ügyfélnek ilyen esetben jogában áll a megrendeléstől elállni. A Szolgáltató kizár minden kártérítési vagy egyéb felelősséget a honlapon feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

3.4 Amennyiben a megrendelésben az Ügyfél által rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely feltételével, Szolgáltató a rendelést indokolás nélkül törölheti.

4. A szolgáltatás teljesítése

A vásárlást követően egy – az ügyfél fizikai és egészsági állapotát, sportolásra és betegségekre, esetleges sportsérülésekre vonatkozó előéletét feltáró kérdőívet kell kitöltenie. Szolgáltató ezen információk alapján állítja össze a személyre szabott edzéstervet. A gyakorlatokat bemutató videókat a táplálkozási és életmód tervet a vásárlástól számított 5 munkanapon belül e-mailben küldi meg a Szolgáltató az Ügyfélnek vagy biztosítja az online hozzáférést.

5. Elállási jog

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatás teljesítése nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom átadásával történik és annak megküldésével a vállalt szolgáltatás egésze is teljesül, továbbá, hogy a szolgáltatás (termék) a fogyasztó személyére szabva, annak kifejezett kérésére kerül előállításra illetve összeállításra a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogát.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől indoklás nélkül – a szolgáltatási díj visszatérítése mellett – elálljon.
Szolgáltató felhívja a vele szerződő harmadik személyek figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. hatálya a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződésekre) terjed ki.

6. Felelősség korlátozás

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az online szolgáltatás jellegére tekintettel Szolgáltató a megadott adatok helyességét és a gyakorlatok elvégzését nem tudja ellenőrizni. A vásárlást követően kitöltött kérdőívben megadott adatok helyességéért, azok teljességéért Ügyfél felelős, Szolgáltató kizárja a felelősségét a valótlan adatok megadásával vagy a kérdőívre adott válaszok pontatlanságával, információk elhallgatásával okozati összefüggésben beálló esetleges egészségkárosodásból vagy sérülésből eredő károkért. Ugyancsak kizárja a felelősségét a Szolgáltató a helytelenül, vagy nem megfelelő pihenőidő betartásával, nem az arra kijelölt, illetve nem biztonságos eszközök használatával végrehajtott gyakorlatokkal összefüggésben előálló esetleges károkért.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Az Ügyfél esetleges a fogyasztói panaszait az Szolgáltatónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A panaszkezelésben az Ügyfél által megadott email címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el. Az Ügyféli panasz elutasítása esetén az Ügyfél a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (levelezési címek) fordulhat, vagy az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti (levelezési címek).

7.2. A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés önkéntes regisztrációval lehetséges. Az Ügyfél a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Szolgáltatót azok tárolására, kezelésére. Az Ügyfél a regisztrációval feljogosítja a Szolgáltató arra, hogy megadott személyes adatait tárolja. Az Ügyfél a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban, a management@thegeorganicmethod.com e-mail címre küldött levélben.

7.3. Az Ügyfél a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra az Ügyfél jelszavával belépve tettek, az Ügyfél felelős.

7.4. A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért az Ügyfél felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén a Szolgáltató jogosult a regisztrált Ügyfél által adott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

7.5. A regisztrációval az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató az Ügyféllel kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. Az Ügyfél a hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

7.6. A Honlapon a Szolgáltató által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logó, kereskedelmi megnevezések és különösen a Szolgáltatót ábrázoló fotók) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik, illetve személyiség jogvédelem alatt állnak.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet, a Szolgáltató személyét ábrázoló fotók pedig kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával. Szigorúan tilos a Honlapon található vagy onnan megrendelt bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó és videóanyagokra. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.
A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

7.7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

7.8. Az esetleges felmerülő jogvitákra a felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot jelölik meg illetékesnek.

8. Adatvédelmi rendelkezések

8.1. Szolgáltató mint adatkezelő kötelezi magát, hogy betartja a szerződés alkalmazása során az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben és a szerzői jogokról szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ilyen esetben az érintett adatok törlését, valamint a kezelt adatok tárolásának rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálatát.
A Szolgáltató a szerződés kapcsán tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki és tartózkodik minden olyan magatartástól, amely lehetővé tenné azok illetéktelenek részére történő eljutását.

8.2. A Szolgáltató adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az Ügyfél nem saját személyes adatait adja meg, úgy az ő kötelezettsége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezze.

8.3. Szolgáltató a honlapra látogatók személyes adatait nem rögzíti, de az Ügyfél IP címe rögzítésre kerül. Az online vásárlás során az Ügyfél személyes adatokat ad meg. Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, kapcsolatfelvétel, jogalapját az érintett hozzájárulása teremti meg. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, dátum és az ügyfél által a szolgáltatás személyre szabása érdekében megadott egészségi és fizikai állapotra vonatkozó adatok. Az adatkezelés időtartama az ügyfél esetleges későbbi panaszainak megfelelő kezelése, kárigénye jogosságának ellenőrzése és a kapcsolatfelvételkor megadott adatok visszaellenőrizhetősége érdekében 6 év.

8.4. Az üzemeltető a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amely egy adat elhelyezését és visszaolvasását jelenti. Ennek alkalmazásához Ügyfél a megrendeléssel hozzájárul. Ennek a műveletnek a célja a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, látogatási útvonalának rögzítése és analitikai műveletek végzése. Az adatkezelés időtartama 2 év. A sütik alkalmazását internetes böngészőjében az Ügyfél letilthatja.

8.5. A honlapon keresztül megadott adatok kezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozók székhelyein történik. A személyes adatok kezelése során Üzemeltető olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy az adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok változatlanul megőrzése kerülhessenek.
Az adatok biztonságát szerverszintű védelmi megoldás garantálja, a honlapmotor BCrypt titkosítással védi az ügyfél jelszavát. Az automatikus adatfeldolgozás során a HTTP protokol SSL/TLS titkosítással ellátott változatát használja a honlap.

8.6. A megrendelések teljesítése körében Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz. Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, ilyen esetben legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor erről Ügyfelet elektronikus úton tájékoztatni köteles.

8.7. Ügyfél elektronikus levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. Szolgáltató a személyes adatot kérésre törli, egyéb esetekben is, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. Ügyfél jogorvoslatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt kereshet. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125)